វ​ច​នា​នុ​ក្រ​មខ្មែ​រ​អេ​ឡិ​ច​ត្រូនិ​ក​សកបរិវត្តន៍ទី​២


ដោនឡូត (Download) 3 MB (WinRAR)

Khmer Dictionary.exe

ប្រសិនបើកុំព្យូទ័របស់អ្នកមិនមានWinRAR Download Win RAR (1.7MB)

កាលពីថ្ងៃ​អង្គារ ទី២​ខែមិថុនា​ឆ្នាំ២០០៨ វិទ្យាស្ថានពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ​ដែ​លនៅ ក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ក្រសួងធម្មការ និងកិច្ចការសាសនា នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា បានបើកសម្ពោធចេញឲ្យមានការប្រើប្រាស់នូវ វចនានុក្រម ខ្មែរអេឡិចត្រូនិក សកបរិវត្តន៍​ (កំណែ)ទី២។

ការបើកសម្ពោធវចនានុក្រមខ្មែរអេឡិចត្រូនិកកំណែទី២នេះគឺដើម្បីជា់ប្រយោជន៍​ ដល់​សាធា​រណៈជនមានភាពងាយស្រួលក្នុងការប្រើប្រាស់​ ស្រាវជាវ និង​ស្វែងយល់​ ​​​ពីអក្សរសាស្ត្រខ្មែរ ឲ្យបានកាន់តែប្រសើរ​ឡើង។

កម្មវិធីវចនានុក្រមខ្មែរអេឡិចត្រូនិកនេះ អាច​ប្រើបានជាមួយ​កុំព្យូទ័រដែលដំណើរ​ការ​​ដោយកម្មវិធី Window XP និង Window Vista តែ​ប៉ុណ្ណោះ ។

Dhamma Talk in Khmer Audio

Posted by Max-public On 4:12 AM 0 comments

Khmer Monks Pray

Posted by Max-public On 4:09 AM 0 comments

Buddha

Monks Pray in Pali-Khmer Audio
1. Paying Respect to The Triple Gems
2. Taking 5 Precepts
3. Taking 8 Precepts
4. Abhidhamma
5. Paritta
6. Paraphava Sutta

Buddhist Story in Khmer Audio

Posted by Max-public On 4:05 AM 0 comments

Chapei: A Khmer Traditional Music

Posted by Max-public On 4:02 AM 0 comments

by

Dr. Judy Ledgerwood

Department of Anthropology and Center for Southeast Asian Studies

Northern Illinois University

Cambodian society today is a complex interplay of social forces that include pre-revolutionary cultural and social patterns, DK and PRK communist/socialist influences, and the repercussions of the recent re-opening to the world with the reintroduction of a market economy and a form of democracy. This essay provides a brief overview of some of these influences. First, we discuss some of the social consequences of genocide and initial efforts to reconstitute society in the aftermath of DK. (This includes some discussion of the PRK period, though for more detail on the PRK the reader may look back to the PRK section of the Essay One). Second, we examine the dramatic economic changes in the 1990s, particularly after the UN Peacekeeping mission. Third, we explore some of the social problems that remain, including: growing landlessness, a lack of effective health care, and over exploitation of natural resources (in background essays we also examine problems with the education system and the issue of landmines).Full text

History of NACS

Posted by Max-public On 3:54 AM 0 comments

The National Association of Cambodian Scouts (NACS) is the national Scouting organization in Cambodia. It was founded in September 2005 through the merger of the Scout Organization of Cambodia and the Cambodian Scouts and became a member of the World Organization of the Scout Movement (WOSM) on 1 July, 2008. The coeducational association serves 3,763 members (as of 2007).

Earlier Scouting organizations

The original Khmer Scout Association Angkar Khamarak Kayarith (AKK) was created in 1934, under the direction of Prince Sisowath Monireth and other leaders. This first era of Cambodian Scouting spread over several provinces and numbered more than 1,000 members.André Lefèvre, chief of the Eclaireurs de France, set up a training camp for 60 Scoutmasters from all over French Indochina. At the end of 1937, French Scouting sent Scoutmaster Raymond Schlemmer to the Cambodian, Laotian, and Vietnamese areas of Indochina to oversee the setting up of the Fédération Indochinoise des Associations du Scoutisme (FIAS, Indochinese Federation of Scouting Associations) in all three regions.

From 1939 through 1945, the political situation affected Scouting activities all across the country, as World War II engendered a movement for an independent Cambodia. The French began to lose control and were finally overthrown by Japanese intervention. This ceased the French Scouts’ activity in Cambodia, as well as all Scouting activities.

In 1956, the Cambodian Scouting movement was transformed into the Scouts of the Queen. That year, there were 500 active Scouts and Guides in Phnom Penh, and some 700 Scouts in the provinces of the Kingdom of Cambodia.

In 1957, under the direction of socialist-leaning Prince Norodom Sihanouk, the Angkar Khamarak Kayarith was transformed into the Jeunesse Socialiste Royale Khmer (JSRK, the Royal Socialist Khmer Youth), with Sihanouk himself serving as president of the state ruled organization, now controlled by the Royal government. The 2,000 members and the leaders of Cambodian Scouting were permitted by the government to carry on activities. Scouts and Scout leaders attended the 8th World Scout Jamboree in 1955 in Canada and the 10th World Scout Jamboree in 1959 in the Philippines, among them Prince Norodom Yuvaneath, the son of Norodom Sihanouk.

On 1 November, 1964, Prince Sisowath Essaro, then President of the Angkar Khamarak Kayarith, announced the dissolution of the Cambodian Boy Scout Association, whose members were subsequently integrated into the Jeunesse Socialiste Royale Khmer, a government-sponsored socialist youth movement.

In 1972, the Cambodian Scouts were reestablished for a short period with ten groups, confined to the capital in Phnom Penh. In 1975, the movement was banned by the Khmer Rouge communist regime.

Cambodian Scouting in exile existed at least into the early 1990s in Los Angeles, alongside fellow Vietnamese Scouting in exile and Laotian Scouting in exile groups.

Reemergence of Scouting after 1990

As the political system changed in the country, Scouting was gradually reestablished and Scout groups were organized in the refugee camps at the Thai border. After the 1993 election supported by the United Nations, Beat Gruninger, a Swiss Scout leader was commissioned by the World Scout Bureau to coordinate with Cambodian leaders for the possible rebirth of Scouting in the recovering land.

In 1994, two visits were made by the Asia-Pacific Region to assess the development of the Cambodian Scout movement. As with Afghanistan, Scouting was conducted under the auspices of a government agency, in this case the Department of Youth and Sports. Asia-Pacific Region staff met the Minister of Education, Youth and Sports and several other government officials, after which full government support was assured.

In April 1996, the first Basic Unit Leaders Training Course was held in Phnom Penh, assisted by the National Scout Organization of Thailand and the Asia-Pacific Regional office.

Subsequently, two main Scout groupings emerged in Cambodia and were registered in July 2000: the Scout Organization of Cambodia and the Cambodian Scouts. Both Scout associations were run by rival political parties. For this reason, WOSM could not admit either of them as a member. In the effort to unite these into a new single national association, the Coordinating Scout Committee of Cambodia (CSCC) was created on 21 April, 2000. A working group composed of leaders from the two groups was established in May 2005 to work on a new constitution and new bylaws. In September 2005, the National Association of Cambodian Scouts was created. It sought formal government recognition to launch it as a nongovernmental organization.

The World Scout Bureau Asia Pacific Regional Office reported in their May 2006 Newsletter, that the first annual general meeting of the National Association of Cambodian Scouts was held on 27 April, 2006 in Phnom Penh, at which the constitution was adopted and the first office-bearers were elected.

The World Scout Bureau received an application for membership in the World Organization of the Scout Movement from the National Association of Cambodian Scouts in 2007. Members of the World Scout Bureau and of the Asia-Pacific Regional Office assessed the organization in November 2007; they proposed its admission to WOSM. Full WOSM membership was granted on 1 July 2008.

 

Copyright © 2010 • Khmer Audio | Khmer Chapey • Design by Dzignine